▪OCD bola podrobne popísaná Janettom v roku 1903, príznaky majú charakter obsesií = vtieraných myšlienok a kompulzií = nutkavých aktov.

Panická porucha F 41.0

Názov je odvodený od gréckeho boha Pána → bol to trpasličí boh, ktorý prezentoval zvláštny zmysel pre humor, najmä k ľuďom. Skrýval sa v jaskyni, a keď okolo jaskyne išiel človek, Pán vyskočil z jaskyne a snažil sa ho nastrašiť. Ten akútny stav, ktorý daný človek prežíval sa nazýva panický alebo panika.

Špecifické fóbie

Špecifické fóbie F 40.2
→ specific phobia
Ako špecifické fóbie označujeme strach z určitého konkrétneho objektu alebo situácie. Strach je obvykle obmedzený na tuto situáciu alebo objekt a postihnutý netrpí príznakmi úzkosti pokiaľ sa nestretne s predmetom fóbie.

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia sa prejavuje strachom a vyhýbaním sa situáciám, v ktorých môže byť človek pozorovaný, posudzovaný, hodnotený druhými ľuďmi. Ide o strach z vystupovania, pitia a jedenia na verejnosti pred druhými ľuďmi, ide o strach so stretávania a stýkania sa s neznámymi, strach z telefonovania

Agorafóbia - úzkostná porucha

Fóbie sú duševné poruchy, pri ktorých je strach vyvolávaný konkrétnymi situáciami, ktoré však nie sú v skutočnosti nebezpečné. Očakávanie takejto situácie vedie ku vzniku tzv. anticipačnej úzkosti – úzkosti z očakávania. Postihnutý človek si uvedomuje, že jeho strach je neprimeraný alebo nezmyselný vzhľadom ku skutočnej nebezpečnosti danej situácie alebo objektu.

Zjednodušene ich môžeme definovať ako rôzne kombinácie telesných a duševných prejavov úzkosti, ktoré nie sú vyvolané žiadnym reálnym nebezpečenstvom, a ktoré sa vyskytujú buď v záchvatoch alebo ako pretrvávajúci stav.

Depresia, predtým nazývaná melanchólia, postihuje približne 10 % populácie. Je charakteristická opakovanými epizódami chronického smútku, prejavuje sa smutnou a skľúčenou náladou, ktorá chorému spôsobuje nesmiernu skľúčenú bolesť. Celkom rozvráti život chorého človeka na prechodnú dobu.

Afektívne poruchy

Afektívne poruchy   poruchy nálady,    Depresia   depresia F 30 – 39

→ affective disorder, depression

▪ hľadajú všade skryté významy, konšpiračné témy, spochybňujú partnerovu vernosť, veľa času trávia závisťou, podozrievajú iných, sú neochotní odpúšťať, bojujú tvrdošijne za isté idey ( napr. za ľudské práva), od druhých očakávajú využívanie samých seba, nevedia sa prispôsobiť.

Poruchy správania

V súčasnej medzinárodnej klasifikácii chorôb MKN-10 a DSM-4 sú poruchy správania u detí definované ako opakujúci sa a trvalý (najmenej 6 mesiacov) vzorec disociálneho, agresívneho a vzdorovitého správania, ktoré porušuje sociálne normy a očakávania primerané veku dieťaťa.

Strana 4 z 6

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email