Schizofrénia

  1. Paranoidná schizofrénia F20.0
  2. Hebefrénna schizifrénia F20.1
  3. Katatónna schizofrénia F20.2
  4. Nediferencovaná schizofrénia F20.3
  5. Postschizofrénna depresia F20.4
  6. Reziduálna schizofrénia F20.5
  7. Simplexná schizofrénia F20.6
  8. Iná schizofrénia F20.8
  9. Schizofrénia dezorganizovaná

Autizmus

▪ patrí medzi pervazívne (= prenikavý, prenikajúci, všetko prestupujúci) vývojové poruchy, je to vskutku vývojová porucha

Bio-medicínsky orientovaní lekári považujú bolesť za špecifický biologický jav a neberú do úvahy psychickú stránku bolesti. Tento zúžený vzťah k fenoménu bolesti sa odvíja od falošného filozofického poňatia René Descartesa z polovice 17. storočia.

Poruchy správania podľa MKN-10

Termín pervazívny znamená v doslovnom preklade prenikavý, alebo všetko prenikajúci; v tomto prípade - zasahujúci celý vývin osobnosti.

Toxické psychózy

 

Toxickými psychózami sa zaoberali už v roku 1976. Vtedy sa konštatovalo, že nie je jednotná terminológia a jednotné nazeranie na etiológiu a patogenézu týchto psychóz.

Táto časť obsahuje veľmi pestré poruchy rozličnej závažnosti a klinických foriem, ktorých spoločným znakom je súvis s užívaním jednej alebo viacerých psychoaktívnych látok získaných na lekársky predpis alebo bez neho. Príslušnú látku udáva tretia číslica, štvorznakové kódy špecifikujú klinické stavy; majú sa použiť podľa potreby pre každú špecifikovanú látku.

Samovražda - suicídium

Suicídium je vedomé a úmyselné ukončenie vlastného života. Suicidálne správanie sa vyskytuje vo viacerých formách:

Ide o globálne poškodenie intelektových funkcií s narušeným vývojom celej osobnosti, ktorý je spojený so spoločenskou nedostatočnosťou od počiatku duševného vývinu jedinca. 

Panická porucha

U dospelej populácie trvalo takmer 30 rokov, než sa od prvého popisu diagnózy „panická porucha“, táto ocitla v MKN 10. Podobne komplikovanú cestu k uznaniu prekonáva panická porucha v detskej a adolescentnej populácii.

Strana 5 z 6

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email