sobota, 25 máj 2013 09:10

Základy prvej pomoci

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

K úrazu najčastejšie dochádza v domácom prostredí, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca. 41,4% z celkových úrazov vo svete, preto je veľmi dôležité poznať základy poskytovania prvej pomoci. Práve prvé minúty často rozhodujú o živote a smrti zranenej osoby.

S 19,5% sú na druhom mieste v počte úrazov cesty a automobilové nehody, nasledujú úrazy v dôsledku poranenia pri športových aktivitách, čo predstavuje 17,1% úrazov. Pracovné úrazy predstavujú pomerne veľkú skupinu a to v počte 15,2%, nasledujú zranenia ku ktorým dochádza v školskej a inej starostlivosti o deti. Posledné 2% úrazov spadajú do všeobecnej skupiny iných činnosti.

Špecifikum prvej pomoci
1. poskytnutia prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch na mieste nehody, úrazu, ochorenia
(a/zastavenie dýchania a krvného obehu, b/ veľké vonkajšie krvácanie, c/ bezvedomie d/ šok),
2. privolania špecializovanej pomoci (záchranná zdravotná služba pozemná a letecká),
3. poskytnutia prvej pomoci pri ostatných poraneniach a stavoch na mieste nehody, ochorenia,
4. poskytnutia pomoci počas prevozu do nemocnice a
5. definitívneho ošetrenia v nemocničnom zariadení.

Prvotné a druhotné laické vyšetrenie.

Vyšetrenie postihnutého
Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečie pre záchrancu, treba zistiť, čo
sa postihnutému stalo systematickým postupom nazývaným „vyšetrenie postihnutého“.

Pozostáva z dvoch častí:
1. Prvotné vyšetrenie
2. Druhotné vyšetrenie

Prvotné vyšetrenie
Zistiť prítomnosť príznakov života, dýchania, vonkajšieho krvácania a vedomia. Ak je postihnutý pri vedomí, t.j. odpovedá na otázky, alebo zareaguje na zatrasenie a dýcha sám, môžeme pristúpiť k druhotnému vyšetreniu.

Druhotné vyšetrenie
Cieľom je odhaliť príznaky, ktoré neohrozujú bezprostredne život postihnutého, ale mohli by spôsobiť komplikácie ak by ostali neodhalené. Je zložené z dvoch častí: rozhovor a vyšetrenie od hlavy k päte.

Život ohrozujúce stavy
1 zastavenie dýchania a krvného obehu,
2 veľké vonkajšie krvácanie
3 bezvedomie
4 šok

Veľké vonkajšie krvácanie - život ohrozujúci stav

• 30-40% úmrtí má na svedomí masívne krvácanie z toho 33–56% úmrtí sa stane ešte v čase pred hospitalizáciou
• Cieľ: Nájsť zdroj krvácania a zastaviť krvácanie
• Príznaky: 1. krv tečie, strieka, alebo prerušovane vyteká z rany, 2. príznaky šoku
• Krvácanie – kompresibilné a nekompresibilné

Kompresibilné: priamy tlak prstami v rane (180 mmHg), obväz krycí (33 mmHg) a elasticko -
adhesívny obväz (88 mmHg) alebo turniket• Postup : a) okamžitý tlak rukou priamo na ranu, alebo cez vrstvu obväzu - čistej tkaniny, potom priložiť tlakový obväz, b) znehybniť nad úrovňou srdca, c) protišokové opatrenia, d) kontrolovať vedomie, dýchanie, e) privolať pomoc. 

5ZZistiť krvácanie, Zatlačiť v rane, Zdvihnúť nad úroveň srdca, Zabrániť šoku, Zavolať ZZS.

Nekompresibilné: zlomeniny

Šok - život ohrozujúci stav

• Príčiny: akýkoľvek úraz vedie skôr alebo neskôr k príznakom šoku
• Príznaky : 1. nekľud, alebo spavosť, 2. neostré videnie, 3. smäd, 4. nevoľnosť, 5. studená, bledá a spotená koža, 6. zrýchlené dýchanie.

Postup :

a) pohodlne uložiť, zaistiť telesný a duševný pokoj (aktívne upokojovať),

b) ošetriť poranenia,

c) brániť podchladeniu prikrytím zdola i zhora,

d) zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm, (autotransfúzna= protišoková poloha ),

e) privolať odbornú pomoc,

f) kontrolovať vedomie, dýchanie.

Poznámky: Pri každom väčšom poranení treba očakávať vznik šoku.
Nečakať s prvou pomocou na príznaky šoku. Nepodávať tekutiny.

Do protišokovej polohy nedávať pri: poranení hlavy a hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach, bezvedomí.
5TTicho, Teplo, Transport, Tekutiny, Tíšenie bolesti.

Nestlačiteľné krvácanie

Zlomeniny (stehna, panvy) znehybnenie – zmenší sa strata krvi zmenšením virtuálneho priestoru v oblsati mäkkých tkanív v okolí zlomeniny, zamedzí sa rozrušeniu krvných koagúl, stlačením protiľahlých koncov kosti a zastaví sa venózne krvácanie efektom tamponády (panva)

Krvácanie z nosa

Zdroj krvácania u detí a mladých je oblasť septa nosa, u starších môže zo septa ale aj z hlbších častí pri vysokom krvnom tlaku a chorobou zmenenej cieve.

Pomoc:
Sed vzpriamený, zľahko nakloniť vpred. (Sed zníži tlak v žilách nosa, a predklon zabráni prílišnému prehĺtaniu krvi  – môže vyvolať vracanie).
Stlačiť nos 5-10 minút, dýchať ústami. Ak po uvoľnení tlaku pretrváva krvácanie zopakovať procedúru, ak napriek tomu krváca zavolať pomoc.

Poranenie zasypaním, stlačením

Príčiny: pri zemetrasení, výbuchu bômb, nehodách v baniach, demolačných prácach, na stavbách pri práci so sypkými materiálmi
Príznaky: Rabdomyolýza (poškodenie svalov) - končatiny sú necitlivé, stŕpnuté, mramorované červenofialové sfarbenie, poranená časť je opuchnutá, môžu byť pľuzgiere, príznaky ako pri zlomenine a šoku
-Asfyxia (prach, chemické látky, bronchospazmus)
-Teplotné vplyvy,
-Porucha alimentácie a hydratácie

Poranenia – tupé, penetrujúce, krvácanie Poranenie zasypaním, stlačením

Postup:
a) uvoľniť postihnutého čo najrýchlejšie,
b) zdvihnúť končatinu ak nie je zlomená,
c) ošetriť pľuzgiere, rany, krvácanie,
d)protišokové opatrenia,
e) zaznamenať čas zasypania a vyprostenia.

Poznámky: pri zasypaní trvajúcom dlhšie ako 1 hodinu nevyprosťovať, ale privolať záchranné zložky a potrebnú technickú asistenciu. Do príchodu záchrannej služby upokojovať postihnutého a zaistiť mu pohodlie tak, ako okolnosti dovolia.

Úraz elektrickým prúdom

• Elektrický prúd, elektrický odpor
• Elektrické napätie typ elektrického prúdu
-1-4 mA mravčenie,-4-9 mA ešte odtiahnuteľná končatina,-16-20 mA svalová tetania,-20 -50 mA paralýza dýchania,-50-120 mA fibrilácia srdca

Príznaky:
1. malé popáleniny, príškvary na vstupe a výstupe prúdu z tela,
2. môže byť bezvedomie,
3. zastavenie krvného obehu. Pri zapálení odevu viditeľné popáleniny, inak je vonkajšie poškodenie malé, vnútorné poškodenie orgánov výrazné a život ohrozujúce.

Bezpečnosť záchranára:

1. Situácie vonku: pri elektrickom vedení padnutom na zem treba vypnúť prúd pred poskytnutím prvej pomoci. Prerušenie prúdu alebo elektrického vodiča ponechajte špecializovanej službe. Zabráňte prístupu osôb do nebezpečnej zóny. Pri napätí nad 1 000 V je možné preskočenie prúdu až 18 metrov.
2. Situácie v uzavretom priestore: pri podozrení na kontakt s elektrickým prúdom vypnite vypínačom, poistkou, hlavným vypínačom (bytovým, domovým), alebo vytiahnite zástrčku ak je nepoškodená.

Postup:
a) skontrolovať prítomnosť vedomia a dýchania, ak nie sú prítomné postupovať ako pri zastavení dýchania a krvného obehu – začať stláčanie hrudníka a záchranné vdychy,
b) ošetriť popáleniny,
c) opatrenia proti šoku,
d)imobilizácia krčnej chrbtice

Poznámka: prvú pomoc poskytujte až keď máte istotu, že je prerušený kontakt postihnutého s elektrickým prúdom. Každý zásah elektrickým prúdom sprevádzaný šokom vyžaduje lekársku kontrolu.

Poranenie výbuchom

• Príčiny: výbušniny, požiar horľavín, veľké strelné zbrane v bezprostrednej blízkosti
• Príznaky: 1. dusenie sa,
2. bolesti a krvácanie z ušných bubienkov, hluchota,
3. vykašliavanie spenenej krvi,
4.rezné a tržné rany, zlomeniny,
5. bolesti brucha z vnútorných poranení tlakovou vlnou

Postup:
a) zistiť stav vedomia, dýchania a rozsah iných poranení,
b)uložiť do pohodlnej polohy (polosediacej),
c)uvoľniť tesný odev okolo krku, hrudníka a pása,
d) zastaviť krvácanie, ošetriť rany, popáleniny,
e) privolať záchrannú službu, ohlásiť polícii,
d) kontrolovať vedomie, dýchanie,
e) protišokové opatrenia

Poznámka: pri výbuchu môžu vzniknúť aj rany, amputácie, zlomeniny, popáleniny. Pri poskytovaní prvej pomoci postupujeme podľa prevládajúcich príznakov.

Pohryzenie hadom

• Obeť zapamätá si tvar, farbu, veľkosť
• Ukľudnenie osoby, postihnutá časť tela pod úroveň srdca
• Vyhľadať odbornú pomoc
• Ak je v bezvedomí, začať ABC
• Nesnažiť sa o vysatie jedu (Pomôcka na odstránenie jedu)
• Nesnažiť sa chytiť hada

Otrava z postrekových látok

• Organofosfáty (pesticídy)
• Príznaky: postrekové látky sa vstrebávajú kožou, sliznicou, vdýchnutím, prehltnutím:
1. bolesti hlavy, neostré videnie,
2. dráždivý kašeľ,
3. bolesti brucha, hnačka

Postup:
a) kožu umyť mydlom a vlažnou vodou, oči vyplachovať čistou vodou,
b) po vypití vyvolať vracanie podráždením prstom v krku, alebo vypitím pohára teplej vody s 2 lyžičkami kuchynskej soli,
c) zariadiť prevoz do nemocnice s pôvodným obalom od chemikálie.

Poznámka: Najdôležitejšia je prevencia a ochranné prostriedky pri postreku. Neprelievať chemikálie do fliaš od potravín a alkoholu (piva).

Ochrana pred infekciou

Postup:
a) umývajte si ruky - pokiaľ je to možné, umyte si ruky pred poskytnutím prvej pomoci (s výnimkou náhlych stavov) a umyte si ruky VŽDY po poskytnutí prvej pomoci. Ak sa vám dostala krv alebo iné tekutiny do očí a úst, vypláchnite si ich väčším množstvom vody.

b) chráňte si rany a odreniny na rukách pri poskytovaní prvej pomoci - používajte gumené, alebo plastikové rukavice, alebo si na ruky navlečte vrecká z umelej hmoty ak je to možné.

c) vyhýbajte sa zbytočnému kontaktu s krvou postihnutého. Ak poranený krváca, požiadajte ho, aby si ranu tlačil sám, alebo tlačte cez bariéru z rukavíc, plastikových vreciek, viac vrstiev obväzu.

d) odstráňte krvavé a presiaknuté obväzy.

Po ošetrení uložte všetky použité obväzy do igelitového vrecka a uzavrite ho.

Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.

• § 177 Trestného zákona
(1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestása odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

• § 178 Trestného zákona
Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.576/2004 Z.z. Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti § 11 Zákona o zdravotnej starostlivosti.

Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.
• Zastavenie činnosti ľudského srdca do 4 minút od zastavenia dýchania
• Trvalé poškodenie mozgu je prítomné medzi  4.-6. minútou po zastavení dýchania
• Viac ako 50% úmrtí po automobilových nehodách je v prvých minútach po nehode579/2004 Z.z.

Povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby § 5

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný:
a) zriadiť v zásahovom obvode určenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zásahové stredisko tak, aby zabezpečil výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby do jednej minúty od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, pričom výjazd ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby sa riadi osobitným predpisom,

• Čas príchodu na miesto nehody (mestá) v 90% prípadov je do 13 min a 51 sekúnd
• Vidiek, hory - dostupnosť až v desiatkach minút

Je to súbor jednoduchých úkonov, ktoré vedú k:

1. záchrane života
2. zabráneniu vzniku komplikácií
3. urýchleniu zotavenia.

Úlohy záchrancu
a) zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života
b) zistiť príznaky úrazu, ochorenia
c) poskytnúť prvú pomoc pri stavoch ohrozenia života
d) privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému. Záchranná reťaz

Čítať 3010 krát Naposledy zmenené sobota, 09 august 2014 15:43
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email